تعداد بیجاشده

تعداد خانواده های بی جاشده در سال ۱۴۰۲

حمل

ثور

جوزا

سرطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموعاٌ

۳۱۳

۲۰۲

۲۰۷

۱۳۵

۲۰۳

۹۶۷۵

۱۲۰

۹۹۲۳

 

 

 

 

۲۰۷۸۱

 

 

مجموع بی جاشده در سطح کشور ۳۷۹,۲۸۱خانواده