شماره های تماس مسوولین وزارت

شماره تماس و ایمیل آدرس مسوولین وزارت

شماره
نام وظیفه
شماره تماس

ایمیل آدرس
1 نور الرحمن اخلاقی سرپرست و نامزاد وزیر وزارت 0704444044 n_akhlaqi@yahoo.com
2 ولی الله  جلال
معین مالی و اداری
0787947464 Walijalal14@gmail.com 
3 وفی الله کاکړ معین امور پناهندگان 0728287703 kakar@morr.gov.af
4 .
معین پالیسی و پلان
   


شماره تماس و ایمیل آدرس روسای مرکزی 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 سید جاوید هاشمی رییس دفتر 0700983511  
2 جلاالدین وقاد . 0786582988  
3 سید محمد تقی سادات  سرپرست ریاست مالی و اداری 0782380040  
4 سلطان علی جاوید رییس پالیسی و پلان 0799036456  
5 اسلام الدین جرات رییس اطلاعات و ارتباط عامه 0798606010  
6 علی رضا موحدی رییس تحقیق و معلومات مهاجرین 0774821976  
7 عبدالخالق موسوی  رییس منابع بشری 0793258702  
8 غلام مرتضی رسولی ریاست حمایت حقوقی  0788880654  
9 عبدالستار فرزان رییس تفتیش داخلی 0783013090  
10 سید مظفر حسینی رییس ریاست تشویق عودت داوطلبانه  0796059771  
11 محمد آصف صالحی  رییس خدمات شهرک ها .  
12 رحمت الله حکمی رییس عودت و ادغام مجدد  0747235652  
13   رییس رسیدگی به وضعیت بی جاشدگان داخلی    
14 محمدنعیم کاکر رییس دریافت راحلهای دایمی 0700708703  
15 . رییس دیاسپورا .  
16   رییس نظارت و ارزیابی .  
17   آمریت ارتباط و هماهنگی ولایات .  
18   آمریت جندر .  
19   آمریت تدارکات    

شماره تماس و ایمیل آدرس روسا و آمرین ولایات 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 احمد جواد شهزاد رییس امور مهاجرین ولایت کابل 0748343434 jawad.shahzad@morr.gov.af
2 دوست محمد نایاب  کندهار 0795533190 dostnayaab@gmail.com
3 قاری نجیب  ننگرهار 0795868686  
4 سید مسعود قادری بلخ 0790446890 masoodqadery@gmail.com
5 غلام سخی رسول کندز 0774479046  
6 انجنیر عبدالواحید کریمی پروان 0700745294  
7 غلام فاروق محمدی  فاریاب 0772440911  
8 عبدالحمد اقبال سرپل 0744492583  
9 سفر خان زابل 0780626770  
10 عبدالظاهر بادغیسی بادغیس 0700694830 badghisy@gmail.com 
11 محمد قسیم ملک زاده کاپیسا 0744454359  
12 انجنیر عبیدالله  پکتیا 0703334027  
13 زمریالی فضل یار پکتیکا 0777766299 office : paktika.dorr@gmail.com - --Privet: zma.fazalyar@gmail.com
14 عبدالمالک رستمی  جوزجان 0780047786 rustamy.af@gmail.com
15 عبدالروف غفوری غور 0777252534

Ghafory.rrd@gmail.com

16 عبدالواحد طیبی  بدخشان 0700737317  
17 عبدالقهار دوست ارزگان    
18 ضیا الله  نورستان 0706174317  
19 سید ابراهیم هاشمی دایکندی 0774990889  
20   غزنی    
21 نقیب الله زمریالی  هلمند 0791806602  sayedmohammad.ramin@gmail.com
22 نوراحمد صالحی لوگر 0744797913 Logar.morr@gmail.com
23 سید کمال حسینی  سمنگان 0799696464 Samangan.morr@gmail.com
24   خوست   Khos.dorr@gmail.com
25 سید جاوید نادم هرات 0794149000

Herat.doee01@gmail.com

26 شاکر الله شاکر لغمان 0777603813

Eng_shakir123@yahoo.com

27 انجنیرعبدالمجید پنجشیر 0744942861  
28 سید مرتضی همدرد تخار 0700731112 yasin.labib@yahoo.com
29 محمد شفیق میدان وردگ 0786325321 mwp.refuges@gmail.com  
30 عبدالرشید صافی کنر 0775064361 .dorr.kunar@gmail.com 
31 عزیزالله امین  بامیان 0744550074 dorrbamyan@yahoo.com 
32 سلیم قاضی خیل نیمروز 0781135529  
33 رحم الدین  فراه 0797411440  
34 محمد نعیم کاکړ بغلان 0700708703

baghlan@morr.gov.af _baghlan.morr12@gmail.com_sharif_shafaq@yahoo.com

شماره تماس و ایمیل آدرس اتشه های امور مهاجرین در خارج از کشور

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1   اتشه مهاجرین مقیم اسلام آباد    
2 سید ذبیح الله واحدی معاون اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد 923025511166  
3 لعل زمان مهمند اتشه امور مهاجرین مقیم خیبرپښتونخوا +923010855507  
4 سید ابراهیم حجازی   989373333840  
5 مرتضی خرمی   989010745808  
6 سید اسدالله حیدری   989125577835  
7 فرزانه رشید رحیمی اتشه امور مهاجرین مقیم ترکیه

+905385018824

Refugeesattache.tr@gmail.com

8 فیض الرحمان خدام  اتشه امور مهاجرین مقیم یونان   r.attache.gre19@gmail.com