لایحه وظایف مشاور مطبوعاتی

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۵:۴۴
89

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

معلومات کلی پست عنوان

وظیفه: مشاور مطبوعاتی

وزارت یا اداره: امور مهاجرین و عودت کننده گان موقعیت پست: مرکز وزارت

تعداد پست: ۱

گزارشدهی به : ر یاست اطلاعات و ارتباط عامه

.................................................................................................................................. 

هدف وظیفه: ارایه مشوره های موثر در امور فرهنگی ؛مطبوعاتی و ارتباط عامه جهت انعکاس فعالیت ها و دست آورد های وزارت . 

 .....................................................................................................................................

:صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

۱_ تهیه پلان کاری ماهوار ؛ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده.

۲_مطالعه،تدقیق و ارایه طرح های موثر جهت هماهنگ ،سازی رفع مشکلات ، بروز سازی و گسترش برنامه مطبوعاتی جهت تحقیق اهداف اداره.

۳_مشوره دهی وارایه طرح های موثر جهت بهبود فعالیت های نشراتی و تبلیغاتی (مجله، بروشورها، وب سایت و سایر مواد نشراتی ).

۴_ ارایه مشاوره در سازمان بخشی فعالیت های تخنیکی( تهیه و تدوین مستند ها و کلیپ های تصویری ) وبرسی این فعالیت ها.

۵_ تهیه و تدوین طرح های نشراتی و پروپوزال  ها جهت جذب منابع مالی برای بهبود وضعیت نشراتی وزارت.

۶_ تهیه،تدوین و ابدات پالیسی نشراتی ، پلان های عمل و پلان کاری ریاست نظر به وضعیت روز اطلاع رسانی .

۷_ تهیه و تحلیل آمار های مربوط به مهاجرت و بی جاشدگان جهت ارایه معلومات دقیق ریاست به مردم و رسانه ها .

۸_طراحی برنامه های فرهنگی در مناسبت های مختلف و کشورهای در امور برگزاری مراسم و کنفرانس ها .

۹_اجرای سایر وظایف مطابق قانون که از طرف مقامات وزارت به وی سپرده می شود.

  ..............................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

1_داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های ژورنالیزم، علوم اجتماعی ادبیات، حقوق ، ارتباطات و پالیسی عامه به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.

۲_داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

_تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(مکالمه و مکاتبه)با زبان انگلیسی .۳

۴_آشنایی و توان کاربرد از برنامه های مرتبط کمپیوتری (حداقل ورد، اکسیل، پاور پوینت و انترنت).

۵_ دانش و تجربه عملی در مدیریت ، مشاوره دهی ، ترتیب پلان و پالیسی ، نظارت راپور و پروپوزل.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند خلص سوانح(cV) خویش را به ایمیل آدرس ذیل ریاست منابع بشری ارسال نمایند..

ایمیل آدرس recruitment@morr.gov.af