لایحه وظایف مديريت عمومي تثبيت جمعیت دیاسپورا

sadam_morr
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۴:۲۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

پست­‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مديريت عمومي تثبيت جمعیت دیاسپورا

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت‌کنندگان

بخش مربوطه:

آمريت شناسايي و تثبيت جمعيت دياسپورا ریاست دیاسپورا معینیت امور پناهنده گان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان.

موقعیت پست:

مرکز وزارت

گزارشده به:

آمريت شناسايي و تثبيت جمعيت دياسپورا

گزارش­گیری از:

از کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود:

 010-20-90-29

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................

هدف وظیفه: جمع آوری اطلاعات مبنی بر جمعيت دياسپوراي افغاني از طريق ايجاد ديتابيس معلوماتي؛

........................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفوی :

وظایف تخصصی:

جمع آوری، ثبت و تحلیل اطلاعات در رابطه به جمعيت دياسپورا (گروه افغان های مقیم خارج) در كشورهاي مختلف از طریق ديتابيس معلوماتي؛

ارایه معلومات از جمعیت دیاسپورای افغانی در کشور های مختلف به بخش های مربوطه غرض اجراأت بعدی؛

دریافت معلومات از طریق اتشه‌های امور مهاجرین و نماینده گی های افغانستان مقیم کشور ها، از جمعيت دياسپورا بر اساس (کشور، تخصص و سطح تحصيلات)؛

ارایه نظریات و پیشنهادات تخصصی جهت مشارکت فعال جمعیت دیاسپورا و عملکرد آنها در حفظ، توسعه و تقویت فرهنگ معنوی مردم افغانستان، در پرورش سنت ها ، آداب و رسوم ملی و حفظ روابط فرهنگی در مورد تاریخ کشور؛

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده جمعیت دیاسپورا های جدید خارج از کشور بمنظور ارایه به آمر مستقیم و اتخاذ تصامیم بعدی؛

ترتیب و تنظیم جلسات با بخش های ذیربط تطبیق کننده پالیسی دیاسپورا  جهت ایجاد طرح و تطبیق میکانیزم اجرایی جمعیت دیاسپورا.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛ و

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود؛

 

وظایف هماهنگی:

تأمین ارتباط و هماهنگی با اتشه های امور مهاجرین خارج از کشور بمنظور جمع آوری اطلاعات مبنی بر دیاسپورای های افغانی درآن کشورها؛

...............................................................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: ارتباطات، اقتصاد، مدیریت عمومی، حکومتداری، فلسفه و جامعه‌شناسی، روانشناسی و مردم شناسی،  اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، پالیسی عامه، پالیسی ادارۀ­ عامه، ادارۀ تجارت، مطالعات جهانی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود؛

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور؛

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.

مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ7 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی