دیدگاه وزارت

مهاجرت ،پناهندگی و عودت آزادانه و مصئون با دسترسی به حقوق بشری

 ماموریت

مأموریت وزارت شامل مدیریت امور مهاجرت؛ پناهندگی؛ عودت و استقرار پایدار؛ ارایه خدمات حقوقی و اجتماعی به مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان؛ و جلب همکاری‌های ملی و بین‌المللی می‌باشد.

 

ارزش های اساسی

  • ما تمام فعالیت های خویش را با صداقت، درستی، شفافیت و حسابدهی در مطابقت با نورم ها و ارزش های دینی و فرهنگی انجام می‌دهیم.
  • ما از منافع بی جاشدگان، عودت کنندگان ومهاجرین در داخل و خارج کشورحمایت می‌کنیم.
  •  ما بالاترین معیار های مسلکی در استخدام و ارائه خدمات را رعایت می‌نماییم.
  • ما از نقش مثبت مهاجرت؛ پناهندگان وعودت کنندگان در رشدو انکشاف کشورآگاه می‌باشیم.
  • ما به رشد متعادل، پایدار، روند مشارکتی ادغام که بر مبنای احترام به نظریات و نیاز های پناهندگان و اجتماعات است، متعهد می‌باشیم.
  • مانقش و مشارکت فعال زنان و سایر گروهای آسیب پذیر را حایز اهمیت می‌دانیم.
  • ما معتقد به همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی با سایر شرکای ذی‌دخل می‌باشیم.
  • ما در راستای ترویج فرهنگ انتقاد پذیری سازمانی تلاش می‌کنیم.