جلسه  ایجاد کمیته جلب کمک در ولایت پروان دایرشد

anwari_morr
-

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان از برگزاری جلسه ی جهت ایجاد کمیته جلب کمک ها برای عودت کنندگان اجباری درآن ولایت ، بتاریخ 28 عقرب خبرداد.

جلسه تحت ریاست معاون والی و با اشتراک مسوولین ادرات ذیربط حکومتی برگزار و روی چگونگی جلب و جذب کمک ها تبادل نظر صورت گرفت.

اشتراک کننده گان از همکاری ادرات مربوطه شان در مورد اطمینان دادند.