پیام وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان

مهاجران و بیجاشدگان داخلی قربانیان اصلی جنگ‌های دوام‌دار جنگ افروزان بی‌هدف در کشور هستند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیوسته تلاش کرده است تا در هماهنگی با جامعه‌ی جهانی  این چالش عظیم اجتماعی را مدیریت کند. در این راستا وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان برنامه دارد تا با استفاده از روش‌های سودمندِ پالیسی‌سازی، ظرفیت‌پروری و با رعایت ارزش‌های حقوق بشر،  در زمینه‌های مدیریت سازنده‌ی مهاجرت، تسهیل و قانون‌مندسازی روند مهاجرت، رسید‌گی به وضعیت بیجاشد‌گان داخلی و فراهم‌سازی عودتِ با عزت و مصؤونِ مهاجرین فعالیت تاثیر گذار  انجام دهد.

 

نورالرحمن اخلاقی

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان