بیوگرافی استاد شیرعلم امله وال، معین پالیسی وتطبیق برنامه های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

      استاد شیرعلم امله وال، فرزند عجب خان، درسال 1352 ه ش، دریک خانواده روشنفکر، در ولسوالی دره نورولایت ننگرهار، چشم به جهان گشود، محترم امله وال، ازدیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځي تعلیم وتربیه پوهنتون ولایت ننگر هار، به سویه لیسانس فارغ و در سال 1395، سند ماستری علوم سیاسی را از پوهنتون پیام نور بدست آورده است و درکنار آن، دیپلوم یک ساله بخش فارمسی را درسال 2000میلادی، از انستیتیوت متوسط صحت عامه ولایت ننگر هاررا بدست آورده است.

       استاد امله وال از دوازده سال به اینطرف، دریکتعداد ازموسسات عالی ومشهور تحصیلی وپوهنتونهای خصوصی مثل روشان، التقوا وآریانا، هزاران محصل را آموزش وبه زیور علم آراسته است، درکنار آن، با ایفای وظیفه برای مدت یک سال بحیث آمرخدمات اجتماعی وفرهنگی درمقام ولایت ننگرهار، دست آورد های خوبی داشته است و بعد ازآن از طریق رقابت آزاد، بحیث رییس صنعت وتجارت ولایت ننگرهار مقررگردید ودرآن پست، کمتر از 6 سال، با مدیریت قوی و صادقانه ایفای وظیفه نمود.

      موصوف درجریان ایفای وظایف یادشده، از جانب مقام ولایت ننگرهار وسکتور خصوصی، با اهدای تقدیر نامه ها، تحسین نامه ها وتندیس ها، مورد تقدیر قرارگرفته است که این خود نشان دهنده ای ایجاد هماهنگی خوب ورهبری شایسته است.

      استاد قبلأ، دربرخی مسایل بزرگ واساسی کشور، مثل جرگه قانون اساسی، لویه جرگه اظطراری ودربرخی مسایل سایرکشورها، بحیث فعال سیاسی، به سطح کشور، شخصیت فعال سیاسی ثابت شده است.

     وی درکنار همه دست آورد ها ورهبری، قلمش را نیز فعال نگهداشته، به زبانهای پشتو، دری وپشه یی نوشته است و در مقاطع مختلف به ارتباط اوضاع سیاسی کشور، مقالات علمی وکتب را به رشته تحریر درآورده است، مقالات ایشان درویب سایت های مختلف، روزنامه ها و مجلات به نشر رسیده است وکتابهای چاپ شده موصوف قرارذیل است:

 • د کرزي لنډ مهاله او منځمهاله واکمني                 ( څېړنيز کتاب)
 • سالم انتخابات اوموثر پارلمان                          ( تحليلي کتاب)
 • سياسي افکارو او نظرياتو تاريخ                      ( تدريسي کتاب)
 • د حقوقو پرمختيا تاريخ                                 ( تدريسي کتاب)
 • ګوندونه او زيانونه                                       ( سياسي مقالو ټولګه )
 • د نړۍ لنډ سياسي تاريخ                               ( تدريسي کتاب)
 • اندونه وړانديزونه                                      ( سياسي اجتماعي مقالو ټولګه)
 • د رسنيو حقوق                                       ( تدريسي کتاب)
 • سياسي ټولنپوهنه                                     (تدريسي کتاب)
 • نقش رسانه ها درسياست ګذاری دولت افغانستان  ( څېړنيز کتاب)
 • بين المللي سياستونه                                 (  تدريسي کتاب )
 •  نړيوالې سياسي مسئلې                           ( تدريس کتاب)
 • د نړيوالو اړيکو تاريخ                                ( تدريسي کتاب)
 • د نړيوالو اړيکو اصول                               ( تدريسي کتاب)

 

استاد، به اساس حکم شماره 83، مورخ ۸ / ۱ / ۱۴۰۰ ، مقام ریاست جمهوری ا، ا، بحیث معین پالیسی وتطبیق برنامه های وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان تقررحاصل نموده است.