بیش از 500  خانواده مهاجر افغان  ازپاکستان به وطن برگشت نمود

sadam_morr
-

         550 خانواده مهاجر افغان مقیم پاکستان ، از طریق  مرز تورخم ولایت ننگرهار از تاریخ 24 الی 26 سنبله به وطن برگشت نمود.

        به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار، به هر خانواده برگشت کننده از جانب سازمان بین المللی مهاجرت مساعدت نقدی و لوازم خانه صورت گرفت.