بیش از هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

sadam_morr
-

یک هزارو 22 تن مهاجر افغان  مقیم ایران، از طریق پل ابریشم ، به تاریخ 9 دلو  به ولایت نیمروز برگشتند.

به اساس معلو مات ریس امورمهاجرین ولایت نیمروز افراد مذکور17 خانواده ، شامل 60 تن و 962 تن مجرد بودند و ازآن میان 10 خانواده شامل 20 مرد و 19 زن و همچنان 26 تن مجرد غرض دریافت کمک، به دفترIOM  معرفی شده اند.