به 46 خانواده در تخار کمک های نقدی شد

sadam_morr
-

برای 46 تن عودت کننده، معلول، معیوب و آسیب پذیر در ولایت تخار از جانب سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) بتاریخ 9 دلو کمک نقدی توزیع شد.

جریان سروی، نیازسنجی و توزیع کمک مذکور توسط ریاست امور مهاجرین ولایت تخار هماهنگی و نظارت گردیده است.

در کمک مذکور به هرخانواده در دو بخش مبلغ 12 هزارو 400 و 40 هزار افغانی پول نقد از جانب نهاد یادشده در شهر تالقان مرکز ولایت تخار توزیع شد.