بیش از دو هزار مهاجرافغان در دو روز گذشته از ایران به وطن برگشت نمودند

sadam_morr

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مرز اسلام قلعه ولایت هرات و مرز پل ابریشم ولایت نیمروز خبر داده اند که در دو روز گذشته دو هزار 395 مهاجر افغان از ایران به وطن برگشت کرده اند.

بر اساس معلومات مذکور، یک هزارو 478 مهاجر افغان به تاریخ 3 ماه دلو از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات و 917 تن مهاجر افغان دیگر که در ایران به سر می بردند، به تاریخ 2 دلو از طریق مرز پل ابریشم ولایت نیمروز وارد کشور شده اند.

در میان این بازگشت کنندگان که به گونه داوطلبانه و اجباری بازگشت کرده اند، 47 خانواده نیز شامل می باشد که تعداد اعضای شان مجموعاً به 145 نفر می رسد.

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین پس از ثبت و سروی بازگشت کنندگان، 29 خانواده و 63 تن بازگشت کنندگان مجرد را جهت دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفی نموده که از سوی آن اداره برای شان بسته های کمکی بشری توزیع شد.