75 خانواده مهاجرافغان، از پاکستان برگشت نمود

sadam_morr
_
به اساس گزارش آمریت نماینگی سرحدی سپین بولدک ریاست مهاجرین ولایت قندهار ازبرگشت75 خانواده مهاجرافغان ازپاکستان ، به تاریخ 21 ثور خبرداد.
به گفته منبع فامیل های عودت کننده شامل 446 تن بوده که فاقد مدرک میباشد که از مرز سپین بولدک وچمن به وطن برگشت نموده اند.