بیش از دوصد خانواده در سمنگان مساعدت شد

sadam_morr
_____

برای 250  خانواده بیجاشده  ناشی از حوادث طبیعی ونیازمند در ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان به تاریخ  20 ثور، مساعدت اداره UNICEF  درهماهنگی با ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت توزیع شد.

کمک مذکور برای هریک از خانواده های مستحق،  بسته های وسایل آشپزخانه و لوازم بهداشتی بود.