هزارن پناهجوی افغان طی یک ماه گذشته وارد خاک کشور شده‌اند

anwari_morr
444

بربنیاد آمارهای وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، دست‌کم 63 هزار و 519 پناهجوی افغان طی یک ماه گذشته (24 سرطان الی 24 اسد) سال روان، به‌گونه داوطلبانه و اجباری از ایران به افغانستان عودت کرده‌اند که از این میان 41 هزار و 974 تن از مرز اسلام قلعه هرات و 21 هزار و 545 تن از مرز میان یمروز و ایران (میلک) وارد خاک کشور شده‌اند.

یافته‌های نمایندگی‌های اداره امور مهاجرین در مرزهای ایران و افغانستان نشان می‌دهند که بیشترین رقم عودت کنندگان که شمار آنان به 33 هزار و 105 تن می‌رسند را افرادی تشکیل می‌دهند که به‌گونه داوطلبانه به‌کشور برگشته‌اند. از میان عودت کنندگان 102 تن دیگر دارای مدرک پناهندگی بوده‌اند.

از سوی دیگر، دومین رقم بلند عودت کنندگان را افرادی تشکیل می‌دهند که به‌گونه اجباری از سوی جمهوری ایران به‌کشور عودت داده شده‌اند؛ شمار مجموعی این افراد به ( 28 هزار و 621 ) تن  می‌رسند.

در همین حال، از میان این عودت کنندگان 2 هزار و 260 عودت کننده که از مرز میان ایران و نیمروز وارد خاک کشور شده بودند تحت پوشش مساعدت های نقدی و غیر تقدی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، اداره بین المللی مهاجرین(IOM) ، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و برخی دیگر همکاران بین المللی این وزارت قرار گرفته‌اند.

پناهجویان افغان در حالی به‌کشور سرازیر می‌شوند که گسترش ویروس کرونا در ایران علاوه برچالش‌دیگر، بحران بیکاری را نیز در این کشور بوجود آورده و مهاجران افغان که از بهر اشتغال در این کشور رفته بودند نیز از این بحران آسیب دیده‌اند. ایران از جمله میزبانان مهم افغانان طی چند دهه اخیر بوده و مردم افغانستان به دلیل رفاه نسبی در ایران ، اشتغال و امنیت این کشور را انتخاب می‌کنند.