بیجاشده گان وعودت کننده گان در قندهار پول نقد دریافت نمودند

sadam_morr

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت قندهار با همکاری موسسه WFP برای ۶۵ خانواده بیجاشده وعودت کننده در این ولایت مساعدت نقدی نمود.
این خانواده ها از ولسوالی ها ومحلات ناامن مرکزی این ولایت از اثر جنگ ها و ناامنی به محلات امن مناطق مرکزی بیجاشده اند وقبلا در هماهنگی کامل اداره مهاجرین وموسسات مدد رسان سروی وبررسی شده بود.
مساعدت متذکره شامل۱۲ هزار افغانی پول نقد برای ۴۸ فامیل عودت کننده و مبلغ ۶ هزار افغانی برای ۷ خانواده بیجاشده بوده که بتاریخ ۱۵ حوت سال روان درمرکز قندهار با حضور داشت نماینده موسسه یادشده واداره مهاجرین توزیع شد.
قابل ذکر است که این خانواده ها قبلا مواد غذایی وغیر غذایی را نیزدریافت نموده بودند.