فامیل های بیجاشده درولایت بغلان پول نقد دریافت نمودند

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بغلان برای تعداد ۵۰۰ خانواده بیجاشده داخلی که قبلا دراین ولایت بیجا شده بود مساعدت  نقدی نمود.

این مساعدت که ازطرف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بوده به تاریخ 27 میزان سال روان برای هرفامیل مبلغ 12 هزار افغانی پول نقد باحضور داشت نماینده های مهاجرین و عودت کنندگان  ولایت بغلان،  مقام  ولایت ، نماینده مستوفیت، نماینده مبارزه باحوادث،  جامعه مدنی، شورای علما، امنیت ملی و با حضور رسانه ها برای فامیل های متذکره  توزیع گردید.