برای ۳۱۳ فامیل بیجاشده در ولایت تخار مساعدت صورت گرفت

sadam_morr

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار با همکاری موسات DACAR  و ACTED برای 313 فامیل بیجاشده بسته های کمکی پول نقد و بسته صحی توزیع نمود.

خانواده های که روز سه شنبه 12 سنبله سال روان دریافت کردند، در اثر جنگهای اخیر ولسوالی اشکمش تخار، به مرکز آن ولایت بیجاشده اند.

این مساعدت ها برای هر فامیل مبلغ 6000 افغانی پول نقد و یک بسته وسایل بهداشتی می باشد.