برای۲۲ فامیل بیجاشده در ولایت پنجشیر مساعدت مالی صورت گرفت

sadam_morr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پنجشیر با همکاری موسسات  DACAAR و DRC برای تعداد (۲۲) فامیل بیجاشده که در طی هفته گذشته سروی شده بودند کمک های نقدی و بسته های صحی مساعدت نمود.

این کمک ها  بتاریخ ۱۲ سنبله روز سه شنبه شامل ۱۸۰۰۰ هجده هزار افغانی پول نقد، از طرف موسسه DRC و از طرف موسسه DACAAR بسته های صحی که شامل ۲۶ عدد صابون، ۳ عدد بشکه آب، یک عدد سطل پلاستیکی، یکعدد آفتابه پلاستیکی و بسته وسایل بهداشتی برای هر فامیل متذکره در مرکز ولایت پنجشیر توزیع گردید.