همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۴:۲۹

کابل_افغانستان

Background image

عنوان وظیفه: مدیر پروژه استقرار مجدد

عنوان وظیفه: مدیر پروژه استقرار مجدد

وزارت /اداره: امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی: مقام وزرات

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۴:۲۶
Background image

عنوان وظیفه: متخصص منابع بشرى

عنوان وظیفه: متخصص منابع بشری وزارت /اداره : امورمهاجرین وعودت کنندگان گزارش دهی: ریاست منابع بشری معاش : مطابق لایحه NTA …………………………………………………………………………………… هدف وظیفه: همکاری در تطبیق پا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ - ۱۵:۱۵

Kabul _ Afghanistan

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ - ۱۵:۱۲

Kabul _ Afghanistan

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ - ۱۵:۱۱
Background image
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ - ۱۵:۵

Kabul _ Afghanistan

Background image