وزارت امور مهاجرین برای فراهم آوری شرایط آبرو مندانه برگشت مهاجرین و ادغام بیجاشده ها تلاش می ورزد

anwari_morr
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۲۰:۵۵
-

 نکات فوق را مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین در روز دوم ورکشاپ یکسان سازی ارقام بیجاشده های داخلی که از طرف دفترUNHCR در هوتل انترکانتیننتال دایر شده بود، بیان داشت.
دراین ورکشاپ که شماری از روسای مرکزی وکارمندان وزارت امور مهاجرین،  و مسوولین دفاتر یاد شده اشتراک داشتند، درآغاز محترم مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین صحبت نموه و گفت که با بهبود شرایط هموطنان مهاجر ما علاقمند برگشت به وطن اند و همچنان بیجاشده های داخلی نیز خواهان برگشت به ساحات اصلی شان می باشند و وزارت امور مهاجرین تلاش دارد که به همکاری نهاد های همکار، زمینه برگشت آبرو مندانه مهاجرین و ادغام بیجا شده ها را فراهم نماید.
وی ازمسوولین دفتر UNHCRبخاطر تدویر ورکشاپ یکسان سازی ارقام بیجاشده ها قدر دانی نموده و تدویر ورکشاپ را بموقع و در ارتقا ظرفیت کارمندان زیربط موثر خواند.
دراین ورکشاپ شیوه های سروی تخمینی و دقیق بیجاشده، فواید و نتایج مثبت آن در مطابقت به شرایط افغانستان و نورم های جهانی ازطرف کارمندان دفتر UNHCR، توضیح واز طرف کارمندان وزارت امور مهاجرین درموارد مختلف پرسش صورت گرفت.
همچنان محترم سمح بلبل سرپرست دفترUNHCR  درکابل و هنری مسوول بخش بیجاشده ها دفترIOM نیز در رابطه به موضوع و نقش وزارت امور مهاجرین ود فاتر مذکور صحبت نموده وبر هماهنگی وتشریک مساعی تاکید کردند.
هدف از تدویر این ورکشاپ توضیح شیوه های درست سروی ساحوی، منطقوی و ملی، یکسان سازی ارقام دقیق بیجاشده ها، ایجاد هماهنگی در زمینه میان وزارت امور مهاجرین و دفاتر UNHCR وIOM وتقسیم مسوولیت ها در زمان سروی بود.
 صحبت کننده ها از دفترUNHCR، تاکید داشتند که ارایه ارقام یکسان از طرف سه نهاد همکار مورد توجه مراجع زیربط جامعه جهانی قرار میگیرد و زمینه بهتر تهیه و جمع آوری مساعدت برای بیجاشده هافراهم شود.
ورکشاپ مذکور روز قبل ازطرف دفتر UNHCR ، درهماهنگی با وزارت امور مهاجرین و دفتر  IOM دایر شده بود.

تازه ترین خبر

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۰:۳۹
Background image

معین مسلکی، از ریاست مهاجرین ولایت بلخ، دیدن بعمل آورد

مولوی عبد الرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در سفرش به ولایت بلخ به تاریخ اول ثور با رییس و کارمندان ریاست امورمهاجرین آن ولایت دیدار نمود.

آقای راشد در این. . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۱ - ۲۰:۲۰
Background image

رییس بیجاشده گان داخلی، با نماینده های کمپ ناحیه چهارم دیدار نمود

مولوي سردار شیرزاد رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی وزارت، با نماینده های ساکنین کمپ بیجاشده ها در ناحیه چهارم کابل دیدار نمود.
در این جلسه نماینده های مذکور از وزارت امور مهاجرین. . .
چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۲ - ۲۰:۱۶
Background image

چهار تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و سه موسسه به امضا رسید

به ارزش ۹ صدو ۶۰ هزار و ۷۲۳ دالر امریکایی چهار تفاهم نامه های همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و موسسات ده شانتی رضاکاره تولنه ،کمیته بين المللی نجات و مردم ضرورت مند. . .

بازگشت به خبر