لایحه وظایف مشاور برنامه ریزی و انسجام امور

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۱:۲۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

مشاور برنامه ریزی و انسجام امور

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

 1.  

گزارشدهی به

معین امور پناهندگان

        

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................

هدف وظیفه: برنامه ریزی و انسجام امور مسلکی و اداری معینیت مطابق به اسناد و نیازمندی های معینیت امور پناهندگان.

....................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری مطابق به میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهندگان، پلان استراتیژیک و نیازمندی های معینیت امور پناهندگان.
 2. هماهنگی و تامین ارتباط با دیپارتمنت های مرکزی وزارت، نهاد های ملی به منظور جمع آوری معلومات در ارتباط با نهاد های ملی جهت جلب حمایت و تطبیق پلان ها و برنامه های معینیت.
 3. همکاری جهت تهیه بیانیه های رسمی معینیت امور پناهندگان.
 4. پیشبرد سیستم نظارت و ارزیابی پیش بینی شده میکانیزم اجرایی معینیت.
 5. تهیه گزارشات اجراآت معینیت و ارسال آن به نهاد های ذیربط.
 6. ارایه راهکار جهت افزایش زمینه عودت و استفاده موثر از تحصیل کرده های افغان مقیم خارج.
 7. همکاری و ارایه مشوره جهت انسجام و بهبود امور اداری معینیت امور پناهندگان.
 8. ارایه گزارش ماهوار و ربعوار به اداره مربوطه بعد از تاییدی مقامات وزارت.
 9. اجرای سایر وظایف که توسط مقام ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف به وی سپرده میشود.

..................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: حقوق، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، علوم اجتماعی به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری : داشتن 3سال تجربه مرتبط به وظیفه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. دانش وتجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ترتیب پلان و پالیسی، نظارت، راپور و  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی را دانلود و ضمیمۀ اسناد ، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی   خویش را الی (10 یوم تقویمی )که اعتبار از 5 عقرب  الی 14  عقرب 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس های _   recruitment@morr.gov.af و masssihroeen@gmail.com ارسال نمایند .

Documents

دانلود فورمه دراخواستی کارکنان خدمات ملکی