لایحه وظایف مشاور برنامه

anwari_morr
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

عنوان وظیفه             : مشاور برنامه

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی              : ریاست مربوطه                            

 

محل وظیفه              :کابل                                                                             

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: ارائه مشوره ها برای بهبود و انسجام امور فعالیت های برنامه، ارائه مشوره های مسلکی و تخنیکی برای رئیس برنامه جهت موثریت امور.

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیپ پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده.
 2. مطالعه، تدقیق، پژوهش و ابراز نظر پیرامون اسناد اجرائیوی و تقنینی مسایل مربوط برنامه؛
 3. ارائه مشوره های لازم در رابطه به ترتیب طرح و پالیسی های برنامه جهت غنامندی آن؛
 4. ارائه پیشنهادات و مشوره های اصلاحی جهت موثریت امور و بهبود مناسبات و شرایط کار کارکنان به رئیس برنامه؛
 5. همکاری میتودیکی با واحد های مورد بحث، جهت بهبود فعالیت های کاری شان؛
 6. اشتراک در جلسات بیرونی و داخلی مربوط به برنامه و ارائه مشوره های موثر و کارا در عرصه های مختلف امور کار؛
 7. ارائه مشوره ها به رئیس و تیم برنامه برای ترتیب پلان­ها و پروپوزل­ها به منظور غنامندی آن؛
 8. ارائه مشوره ها به رئیس برنامه به منظور جذب همکاری های مالی از سوی نهادهای ملی و بین المللی؛
 9. ارائه مشوره به رئیس برنامه برای ایجاد هماهنگی های لازم و تطبیق بهتر امورات برنامه؛
 10. ارائه مشوره­ها و همکاری در رابطه به تامین ارتباط کاری با نهادهای ملی و بین­المللی؛
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های به رهبری برنامه؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف برنامه سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت، علوم اجتماعی به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه : چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (vacancies.morr@gmail.com) قبل از تاریخ 5حوت1399 ارسال نمایند. بعداز تاریخ ختم اعلان فورمه ها پذیرفته نمیشود.
 • دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی