لایحه وظایف سرویر

sadam_morr
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۲۱
.

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

سرویر

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه:

ریاست خدمات انجنیری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(2)

گزارشده به:

آمر سروی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیل)

کد:

(015-17-90-29 و 016-17-90-29)

تاریخ بازنگری:

 13/7/1399

...........................................................................................

هدف وظیفه: سروی تخنیکی پروژه های انجنیری و ارایه ارقام (DATA) بمنظور رسیدن به اهداف متوقعه اداره .

...........................................................................................

وظایف تخصصی بست:

 1. تحلیل دیتا ومعلومات جمع آوری شده جهت سروی مناطق وتهیه سایت پلان پروژوی .
 2. سروی تخنیکی و مقدماتی پروژه ها در شهرک های عودت کننده گان عندالموقع، جهت دستیابی به ارقام تهیه شده از ساحه.
 3. نقطه گذاری (پلات) ارقام تهیه شده بعد از سروی بمنظور ترتیب پلان تفصیلی شهرک های عودت کننده گان و ارایه آن به بخش مربوطه.
 4. خط اندازی شهرک های عودت کننده گان بمنظور توزیع نمرات برای مستحقین و عرضه خدمات اجتماعی و زیربنائی.
 5. ارایه مشوره های انجنیری (سروی تخنیکی, دیزاین, برآورد ابتدائی, ترمیمات و مراقبت به منظور تشخیص مشکلات فنی و تخنیکی و دریافت راه حل مناسب جهت رفع آنها به بخش های مربوط.

وظایف مدیریتی بست:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر  بمنظور حصول اطمینان از استخدام؛ رشد؛‌ تشویق و آموزش آنها؛
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاب ها؛ سمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/ اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی بست:

 1.  هماهنگی و همکاری در  ارایه معلومات مستمر غرض سروی شهرک ها برای طرح ودیزاین پروژه ها به شعبات ذیربط

.................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7  و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری (سیول، ساختمانی، جیودیزی، سروی جیولوژی، شهر سازی، طراح برنامه ریزی شهری، مهندسی)  و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه از موسسات تعلیمی ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور
 3. مهارت های لازم: تسلط به لسان های رسمی (دری و یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 4. موارد تشویقی:

الف)  (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول( در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف محوله نگردد)؛

 •  (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

متقاضیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی را دانلود و ضمیمۀ اسناد ، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی   خویش را الی (10 یوم کاری )که اعتبار از 27 میزان  الی 7  عقرب 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس recruitment@morr.gov.af ارسال نمایند .

Documents

دانلود فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی