لایحه وظایف آمرطرح و تسوید موافقتنامه ها و اسناد تقنینی

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲ - ۱۲:۲۸
2

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه

آمرطرح و تسوید موافقتنامه ها و اسناد تقنینی

بست

3

نوعیت بست

تخصصی

وزارت یا اداره

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه

ریاست حمایت حقوقی

موقعیت پست

کابل

تعداد پست

1

گزارشده به:

رئیس حمایت حقوقی

گزارش­گیر از

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی )

کد

(29-90-06-010)

تاریخ بازنگری

24/12/1398

..........................................................................

هدف وظیفه: طرح وتسوید موافقتنامه ها واسناد تقنینی درامورمهاجرین وعودت کننده گان مطابق به معیارهای حقوقی جهت طرح ، تعدیل و ایزاد آن.

............................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تدقیق و مطالعه ابتدائی پیرامون موضوعات حقوقی مربوط برنامه های کاری وزارت جهت طرح ، تعدیل و ایزاد آن.
 2. پیشنهاد طرح ، تعدیل و تکمیل اسناد تقنینی مربوط به روند کاری وزارت جهت ایزاد یا حذف مواد مندرجه آن.
 3. تسوید موافقتنامه ها واسناد تقنینی درامورمهاجرین وعودت کننده گان مطابق به معیارهای حقوقی جهت طرح ، تعدیل و ایزاد آن.
 4. نظارت ازترتیب وتنظیم اسناد تقنینی دردوسیه های مربوطه به سیستم فایلنگ جهت حفاظت ونگهداری.
 5. مراقبت ازطرح وتسوید موافقتنامه ها واسناد تقنینی مورد ضرورت جهت تعدیل،اصلاح وتکمیلی ان.
 6.  راه اندازی و تدویر ورکشاپ ها،سمینار ها واموزش های تخصصی امور حقوقی وتقنینی جهت تحقق پلان های طرح شده.

وظایف مدیریتی :

 1. ترتیب وتنظیم پلان کاری بخش مربوط درمطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف از قبل تعین شده وزارت/ اداره مربوطه
 2.  ارائه مشوره های مسلکی واتخاذ تصامیم در امرتحقق اهداف وپروگرام های وزارت / اداره مربوطه
 3. مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 4. انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها،سمینار ها وآموزش های جریان کار.
 5. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به مراجع ذیربط.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. سهمگیری در جلسه های تدقیقی قوانین و مقرره ها در وزارت عدلیه و سایر نهادی های ذیربط منحیث عضو بمنظور تکمیل و غنی سازی.
 2. طرح و تسوید موافقتنامه ها و سایر اسناد تقنینی در هماهنگی و همکاری با نهادهای ذیربط بمنظور تسریع روند حصول اهداف وزارت.

........................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:  اداره عامه، ، علوم اجتماعی ، حکومت داری خوب ، پالیسی اداره عامه،حقوق وعلوم سیاسی، شرعیات، فقه و قانون مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، ارتباطات از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج ازکشور وبه درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری : حداقل دو سا ل تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور .
 3. مهارت های لازم:‌ آشنائی به یکی از لسان های رسمی کشور (دری و یاپشتو) و تسلط کامل به زبان انگلیسی، توانائی رهبری وکنترول اداره و مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 4. موارد تشویقی:الف) (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

       ب)(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛