شبکه های آبرسانی سیسیتم سولری دردوشهرک مهاجرین ولایت بلخ افتتاح شد

anwari_morr
پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۱۴:۲۹

 

دو سولر پمپ معه ذخایرآب، اعماردیواراحاطوی وشبکه آبرسانی آن درشهرک رهایشی قالین بافان ویک باب سولر پمپ درشهرک کمپ سخی به کمک دفا ترORD وUNHCR، اعماروبه تاریخ 24/2/1399، به بهره برداری سپرده شد.

به اساس معلومات اداره امورمهاجرین ولایت بلخ، شبکه های یادشده طی مراسمی به اشتراک سید محمد مسعود قادری ریس امورمهاجرین آنولایت،انجنیران ریاست های احیاوانکشاف دهات ، آبرسانی، مسولین دفترORD، روسای شورای مردمی و محاسن سفیدان شهرکهای یادشده به بهره برداری سپرده شد. به گفته منبع ، شهرک های قالین بافان وکمپ سخی در۲۲ کیلومتری شرق شهرمزار شریف دراستقامت شمال وجنوب شاهراه مزار- کابل موقعیت دارد . در شهرک رهایشی قالین بافان حدود ۴۰۰ فامیل زندگی می نمایند ونسبت تخریب چاه قبلی شهرک، مرد به مشکل مواجه وآب مورد نیازشانرا با استفاده ازبشکه ازفواصل دوراکمال می نمودند. همچنان درشهرک کمپ سخی بیش از 2هزار امیلزندگی دارندوبا اکمال این پروژه مشکلات آب آشامیدنی ۱۳۰ فامیل آنها مرفوع شده است. به گفته منبع ،چاه آب آشامیدنی آنها قبلا به کمک دفتراکتید حفاری گردیده و با استفاده از برق شهری، ازآب آن مستفید می شدند که به دلیل بلند بودن قیمت برق ، برای خانواده های یادشده نا مناسب بود وبا افتتاح سیستم های سولری، مشکلات خا نواده های مذکورازاین ناحیه رفع گردیده است.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۱۳:۲۵
Background image

وزیر امور مهاجرین : بیجاشده ها نیز مستحق برنامه ادغام پایدار و مسکن هستند

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک نشست مشترک با رئیس اداره هبیتات و مشاور رئیس جمهور در امور مهاجرت، تاکید کرد که در برنامه شورا به بیجاشده ها نیز توجه صورت گیرد. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۸
Background image

وزیر امور مهاجرین خواهان همکاری ایالت متحده آمریکا در امر رسیدگی به بیجاشدگان داخلی گردید

به گفته وزیر امور مهاجرین وضعیت پیش آمده در اثر گسترش ویروس کرونا خانواده های زیادی را در افغانستان به مشکل اقتصادی مواجه ساخته، بیجاشده های داخلی که آسیب پذیر ترین قشر جامعه است بیشتر. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۴
Background image

مجلس نمایندگان شورای ملی از کارکردهای وزیر امور مهاجرین تقدیر کرد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مجلس نمایندگان درخواست ارایه گزارش نموده و هفته گذشته در جلسه عمومی این مجلس از کارکردها، فعالیت ها و دستاوردهای پنج سال گذشته وزارت گزارش داد.

میرر. . .

بازگشت به خبر