برای 26 خانواده عودت کننده اجباری در ولایت بلخ  کمک شد

anwari_morr
-

 ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ از توزیع کمک خوراکی و نقدی برای 26 خانواده عودت کننده اجباری از پاکستان به تاریخ 28 عقرب خبرداد.

خانواده های یاد شده اخیراً در کمپ موقت شناسایی و برای هر خانواده یک بوجی آرد، یک تخته کمپل و مبلغ 3 هزار افغانی پول نقد از جانب کمیته حالات اضطرای آن ولایت توزیع گردید.