بیش از هزار خانواده در چهار ولایت کشور از کمک های نقدی بهرمند شدند

sadam_morr
-0

برای یک هزارو 786 خانواده در ولایات بامیان، ارزگان، نیمروز و هلمند روز سه شنبه 11 دلو از سوی نهادهای مددرسان مساعدت نقدی توزیع شد.

در جریان کمک های یادشده به هریک از 936 خانواده در ولایت بامیان مبلغ 331 دالر امریکایی از جانب موسسه AABRAR توزیع شد.

همچنان به 200 خانواده در ولایت نیمروز در دو بخش مبالغ 61 هزارو 800 افغانی و 47 هزراو 700 افغانی، به 292 خانواده در ولایت ارزگان و به 358 خانواده در ولایت هلمند مبلغ 47 هزارو 700 افغانی پول نقد از جانب کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR مساعدت شد.  

کمک های یادشده در هماهنگی و تحت نظارت ریاست های امور مهاجرین ولایات یادشده به نیازمندان توزیع گردیده است.