گزارش های مرکزی

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۸:۵۴

بمنظور جلو گیری ازسفر های غیر قانونی اتباع کشور، جلسه ای دروزارت امور مهاجرین دایرشد

بمنظور جلو گیری ازسفر های غیر قانونی اتباع کشور، جلسه ای دروزارت امور مهاجرین دایرشد بمنظورتطبیق مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان،جهت جلو گیری ازسفر های غیر قانونی اتباع کشور، به کشور های همسایه، جلسه ای به اشتراک معینان وزارتهای امورمهاجرین،

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۸:۱۲

۴۷ خانواده عودت کننده در لغمان از مساعدت نقدی مستفید شدند

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت لغمان برای ۴۷ خانواده عودت کننده در آن ولایت جهت اعمار سرپناه مساعدت نقدی نمود.

این خانواد ها قبلا توسط ریاست امور مهاجرین با همکاری موسسات بین المللی سروی و بررسی شده بودند.

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۸:۱۲

وزارت امور مهاجرین سه تفاهمنامه همکاری به ارزش مجموعی بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی را با موسسات امضا کرد

 

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با موسسات کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان (CAWC)، وارچلد (WAR child) و احیای مجدد انصاری برای افغانستان سه تفاهمنامه همکاری را به منظور رسیدگی بهتر به خانواده های بیجاشده و برگشت کننده امضا کرد.