گزارش های مرکزی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۱۱:۲۷

سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان معرفی شد

نور رحمن اخلاقی شام دوشنبه 24 سنبله سال روان توسط امر الله صالح معاون نخست ریاست جمهوری به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان معرفی شد.

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۸:۵۴

بمنظور جلو گیری ازسفر های غیر قانونی اتباع کشور، جلسه ای دروزارت امور مهاجرین دایرشد

بمنظور جلو گیری ازسفر های غیر قانونی اتباع کشور، جلسه ای دروزارت امور مهاجرین دایرشد بمنظورتطبیق مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان،جهت جلو گیری ازسفر های غیر قانونی اتباع کشور، به کشور های همسایه، جلسه ای به اشتراک معینان وزارتهای امورمهاجرین،