کمیته فرعی شورای وزیران

    معرفی کمیته فرعی شورای وزیران

مقدمه

با توجه به گستردگی مهاجرت در سطح بین‌المللی این پدیده در همه کشورها موردتوجه قرارگرفته و تقریباً همه دولت‌ها وزارت یا اداره مستقلی را باهدف مدیریت مهاجرت اعم از اتباع خودش که در سایر کشورها مهاجر شده‌اند و یا مهاجرینی که از سایر کشورها در قلمرو تحت حاکمیتش پناه آورده‌اند ایجاد نموده است .

در اثر جنگ‌های طولانی‌مدت و عوارض ناشی از آن، طی بیشتر از سه دهه نزدیک به نصفی از جمعیت افغانستان دوره کوتاه یا طولانی‌مدت مهاجرت را تجربه نموده‌اند و اکنون شاهد نسلی سوم از مهاجرینی هستیم که دریکی از کشورهای دنیا زندگی را به‌سختی سپری می‌نمایند و اما هنوز تعلق به وطن شان  را حفظ نموده ودرآرزوی بازگشت به کشورشان می‌باشند.

باتوجه به اهمیت حیاتی پدیده مهاجرت برای افغانستان ؛ برای فراهم ساختن زمینه عودت مهاجرانی که علاقه‌مند به بازگشت می‌باشند، ایجاد تسهیلات بیشتر در عرصه زندگی آنانی که در خارج از کشور به سر می‌برند از طریق تفاهم با کشورهای میزبان و استفاده بهینه از فرصت‌هایی که در اثر پدیده مهاجرت برای انکشاف در عرصه‌های مختلف کشور به وجود آمده است، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در تشکیلات اساسی دولت افغانستان در نظر گرفته‌شده است.

ازآنجایی‌که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نقش اجرایی نداشته و صرفاً وظیفه پالیسی سازی و هماهنگ‌کننده را در عرصه امور مهاجرت به عهده دارد، اجرای پلان‌ها و برنامه‌ها از طریق ادارات مختلف دولت صورت می‌گیرد برای رسیدگی همه‌جانبه به امور مهاجرت، کمیسیون عالی امور مهاجرت تحت ریاست شخص رئیس‌جمهور، عضویت رئیس اجرائیه، معاون دوم رئیس‌جمهور، 15وزیر و7 رئیس از ادارات مستقل افغانستان ایجاد گردیده و در امور پالیسی و سیاست‌های کلان ملی در امور مهاجرین تصمیم‌گیری می‌نمایند.

کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت که در این طرزالعمل به اختصار کمیته امور مهاجرت یاد می‌شود، ازجمله کمیته‌های شورای وزیران است که برای اجرایی سازی و سرعت دادن به عملیاتی ساختن مصوبات ، کابینه، شورای وزیران و کمیسیون عالی امور مهاجرت تشکیل‌شده است.

اعضا، ساختار تشکیلاتی و همکاران بین المللی کمیته امور مهاجرت  به شر ح ذیل می باشد.

 1. اعضای کمیته امور مهاجرت

کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت، جهت پیگیری و اجرایی ساختن پلان ها، سیاست‌گذاری‌های کلان ملی و تصمیم‌های اتخاذشده توسط کابینه، شورای وزیران وکمیسیون عالی امور مهاجرت تحت ریاست رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ایجاد شده و اعضای این کمیته تمامی وزرا و رؤسای مستقلی هستند که عضویت کمیسیون عالی امور مهاجرت را دارند و اسامی آنها در ذیل درج است:

 1. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان
 2. وزیر زراعت و مالداری
 3. وزیر داخله
 4. وزیر امور خارجه
 5. وزیر احیاء و انکشاف دهات
 6. وزیر تحصیلات عالی
 7. وزیر معارف
 8. وزیر صحت عامه
 9. وزیر انرژی و آب
 10. وزیر امور شهرسازی
 11. وزیر کار و امور اجتماعی
 12. وزیر امور زنان
 13. وزیر ارشاد، حج و اوقاف
 14. وزیر سرحدات و امور قبایل
 15. وزیر مالیه
 16. رئیس عمومی هلال‌احمر افغانی
 17. رئیس عمومی امنیت ملی
 18. رئیس مستقل اراضی
 19. رئیس مستقل ارگانهای محلی
 20. رئیس اداره ملی محیط‌زیست
 21. رئیس اداره احصائیه مرکزی
 22. رئیس رادیو و تلویزیون ملی
 1. سکرتریت

سکرتریت کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت به عهده وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌باشد. سکرتریت پیشنهادات اعضا در رابطه با امور مهاجرت جمع‌آوری نموده و مطابق با طرزالعمل به اطلاع اعضا رسانیده و مواردی را که ضرورت  به تصویب کمیته امور مهاجرت  دارد در اجندای جلسات قرار می‌دهد.

 1. کلستر ها

جهت هماهنگی ومؤثر ساختن فعالیت های اعضا با هدف :

 • اجرایی ساختن وتمرکز بهتر روی برنامه های طرح شده درپلان استراتژیک 
 • هماهنگی و مدیریت بهتر نهاد های کلیدی و جلوگیری از تداخل و تکرار فعالیت ها
 • اولویت بندی برنامه های مربوط به امور مهاجرت و جذب کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه ملی
 • موثریت بهتر برنامه ها ورسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلند مدت

عرصه های کاری امور مهاجرت براساس کلسترها تقسیم بنده شده است.

 1. کمیته های تخنیکی

کمیته های تخنیکی متشکل از نمایندگانی از وزارت خانه و سایر ادارات عضو کمیته امور مهاجرت می باشند که به منظور پیگیری پلان های کاری کمیسیون و پیشبرد امورات محوله به هریک از اعضا تشکیل می شود. پس از برگزاری اولین جلسه کمیته و تصویب طرزالعمل آن، اعضای کمیته های تخنیکی، شرح فعالیت ها و سایر موارد مربوط به کمیته های تخنیکی مشخص می شود و توسط سکرتریت به اطلاع اعضا رسانیده می شود. تعقیب موضوع تا تشکیل این کمیته ها به عهده سکرتریت می باشد.

 1. همکاران بین المللی
 1. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و بیجاشدگان (UNHCR)
 2. سازمان  بین المللی مهاجرت (IOM)
 3. معاونت نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان (UNAMA ) در بخش  امور مهاجرین

همکاران بین المللی به سکرتریت مشورداده همکاری می نماید و در جلسات کمیته امور مهاجرت منحیث ناظر شرکت کرده می توانند.

جلسات

 1. زمان برگزاری جلسات
 • کمیته امور مهاجرت هر سه ماه یکبار دایر می شود
 • جلسات فوق العاده کمیته امور مهاجرت بر اساس تقاضای سکرتریت وهدایت رئیس اجرائیه دایر می شود
 • جلسات کمیته های تخنیکی بر اساس ضرورت دایر می گردند
 1. مکان برگزاری جلسات
 • مکان برگزاری جلسات کمیته امور مهاجرت در قصرسپدار محل برگزاری جلسات شورای وزیران می باشد.

3.   زمان و مکان جلسات توسط سکرتریت به اطلاع اعضا رسانیده می شود.

وظایف و مکلفیت ها

 1. پیگیری مصوبات کابینه، شورای وزیران وکمیسیون عالی امور مهاجرت درامور مربوط به عرصه های امور مهاجرت.
 2. تقسیم بندی فعالیتها ی عرصه مهاجرت براساس کلسترها.
 3. تشکیل کمیته های تخنیکی برای اجرایی ساختن مصوبات کمیسیون عالی.
 4. تصویب پلان عمل کمیته های تخنیکی بر اساس اولویت ها و ضرورت ها
 5. پیگیری و نظارت از عملکرد و پیشرفت وظایف محوله به کمیته های تخنیکی
 6. بررسی اولویت بندی پیشنهادات ارائه شده از طرف سکرتریت یا هریک از اعضا برای شمولیت در اجندای کاری کمیته ها
 7. تصویب پلان کاری شش ماهه و سالانه کمیته امور مهاجرت