لایحه وظایف کارشناس نظارت از پالیسی های جندر

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰ - ۱۰:۵۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

 

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس نظارت از پالیسی های جندر

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه:

آمریت جندر- معینیت مالی و اداری – وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

کابل مرکز

گزارشده به:

آمر جندر

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

(005-13-90-29)

تاریخ بازنگری:

27/10/1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت از تطبیق پالیسی های جندر در سطح اداره مربوطه؛

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

وظایف تخصصی بست:

نظارت از تطبیق درست  پالیسی های جندر در مرکز و ولایات اداره مربوطه؛

نظارت از تدویر ورکشاپ های آموزشی درمورد ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی کارکنان وزارت در امور جندر؛

شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات موجود فرا راه زنان در خدمات ملکی و ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت انکشاف و یا بازنگری پالیسی های جندر برای رفع و یا کاهش مشکلات موجود.

آگاهی دهی به موقع از معلومات جدید برای کارکنان وزارت در رابطه به تساوی جندر؛

مطالعه قوانین و پالیسی ها، طرزالعمل ها و لوایح خدمات ملکی و ارائه پیشنهادات لازم جهت شامل سازی موضوعات جندر در اسناد متذکره؛

جمع آوری و تحلیل مقایسوی یافته ها از پروسه نظارت و ترتیب گزارشات نظارتی بصورت ربعوار، شش ماه و سالانه.

وظایف مدیریتی بست:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.

وظایف هماهنگی بست:

تامین ارتباط دوامدار با ادارات ذیربط جهت تطبیق برابری جندر.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشتههای جندر و مطالعات توانمند سازی زنان، اداره عامه، پالیسی عامه، ارتباطات، مدیریت عمومی، حقوق، شرعیات(فقه و قانون)، اداره و منجمنت، مدیریت دولتی، حکومت داری خوب، انکشاف پالیسی،  از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس در یکی از رشته های ذکر شده از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.

کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از لسان ‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی 17سرطان ۱۴۰۰ ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی