احصاییه

احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان از تاریخ ۱۰ قوس الی ۲۱ دلو سال ۱۳۹۸، مطابق اول دسمبر ۲۰۱۹ الی ۱۱ فبروری ۲۰۲۰

 

 

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

 

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﻨﻮري 2020 در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 28824 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 2714 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2020 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 74 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 28750 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل 2020 ﺑﻪ 31538 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪﮐﻪ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ( 14 ﻧﻔﺮ اﺟﺒﺎري و 648 ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ)، اﯾﺮان 15298) ﻧﻔﺮ اﺟﺒﺎري و 12864 ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ)، ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ 68) ﻧﻔﺮ اﺟﺒﺎري و 1 ﻧﻔﺮ دواﻃﻠﺐ)، ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ 5) ﻧﻔﺮ اﺟﺒﺎري و 2640 ﻧﻔﺮ دوﻃﻠﺐ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 15385 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎري و 16153 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت داوﻃﻠﺐ در ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 10245359 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

 

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﻨﻮري 2020 در ﺣﺪود 21742 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ در وﻻﯾﺎت ﻟﻐﻤﺎن، ارزﮔﺎن، ﻓﺎرﯾﺎب، ﻓﺮاه، ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر، ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ، ﮐﺎﺑﻞ و ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 1207 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود 9544 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2020 ﺑﻪ 21742 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 8449 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

احصاییه عودت کنندگان و بی جاشده ها در جریان ماه نوامبر سال 2019 ، مطابق 10 عقرب الی 10 قوس سال 1398

عودت کنندگان:

در جریان ماه نوامبر 2019 در مجموع حدود 47697 نفر از کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های میلک، اسلام قلعه، سپین بولدک و تورخم و 5981 نفر از کشور های اروپایی وسایر کشور ها از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به وطن عودت نموده است که بخشی از آنها توسط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند. در مجموع عودت کنندگان دارای مدرک در سال 2019 از ایران و پاکستان به 8796 نفر و مجموع عودت کنندگان فاقد مدرک به 454063 نفر رسیده است.

 بدین صورت مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشور ها در سال 2019 به 498291 نفر می رسد که از پاکستان(4606نفر اجباری و 20193 نفر داوطلب)، ایران(245856 نفر اجباری و192204 نفر داوطلب)،کشورهای اروپایی(987 نفر اجباری و 356 نفر داوطلب)، سایر کشور ها(769نفر اجباری و33320 نفر داوطلب)می باشد که در مجموع 252218نفر بصورت احباری و 246073 نفر بصورت داوطلب در طی همین سال عودت نموده اند. مجموع کل عودت کنندگان از سال  2002 تا کنون 10163505 نفر می باشند.

 

بیجا شدگان داخلی:

در جریان ماه نوامبر 2019 در حدود 55342 نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محلات اصلی شان

بیجا شده اند که اکثر بیجا آنها در ولایات فاریاب، ننگرهار، کنرها، هلمند، بغلان، بلخ، دایکندی و بدخشان

 می باشند. در طی این مدت سه فامیل به محلات اصلی شان برگشت نموده است وحدود 8577 فامیل از

مساعدت های عاجل نهاد های ملی و بین المللی مستفید گردیده اند.بدینصورت مجموع کل بیجا شدگان

داخلی در سال 2019 به 603071 نفر می رسد و218602 نفر نیز در این سال به محلات اصلی شان

برگشت نموده است.

 

 

احصاییه عودت کنندگان وبی جا شدگان از تاریخ اول الی  15 سپتمبر 2019 مطابق 10 الی 24 ماه سنبله سال 1398 :

عودت کنندگان :.

در جریان (1_15) سپتمبر 2019 در مجموع حدود 18094نفر از کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های میلک ، اسلام قلعه سپین بولدک و تورخم و 2218 نفر از کشور های اروپایی و سایر کشور ها از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به وطن عودت نموده است که بخشی از آنها توسط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند .

مجموع عودت کنندگان داری مدرک در سال 2019  از ایران و پاکستان به 6335 نفر و مجموع عودت کنندگان فاقد مدرک به 333948 نفر  رسیده است . بدین صورت مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشور ها در سال 2019 به 360996 نفر می رسد که از پاکستان (4459 نفر اجباری و 15015 نفر داوطلب )، ایران (180408 نفر اجباری و 140401 نفر داوطلب  کشور های اروپایی 756 نفر اجباری 330 نفر داوطلب ، سایر کشور ها 769 نفر اجباری و 18858 نفر داوطلب می باشد که در مجموع 186392 نفر بصورت اجباری و 174604 نفر به صورت داوطلب در طی همین سال عودت نموده اند .

مجموع کل عودت کنندگان از سال 2002 تا کنون 10026210 نفر می باشند .

بیجاشدگان داخلی :

در جریان (1_15) سپتمبر 2019 در حدود 69041 نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محلات اصلی شان بیجاشده اند که اکثر آنها از ولایات کندز، ننگرهار ، بدخشان، تخار، هلمند ، بغلان ، هرات و بلخ می باشند . در طی این مدت 3682 فامیل به محلات اصلی شان برگشت نموده است و حدود 3865 فامیل از مساعدت های عاجل نهاد های ملی و بین المللی مستفید گردیده اند . بدینصورت مجموع کل بیجاشدگان داخلی در سال 2019 به 483966 نفر می رسد و 178276 نفر نیز در این سال به محلات اصلی شان برگشت نموده است .

احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها از 14 ماه می 2019 الی 24 جون که مطابق به 3 سرطان سالر روان می شود :  

عودت کنندگان :.

در جریان (1_20) ماه جون 2019 در مجموع حدود 25264 نفر از کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های میلک ، اسلام قلعه سپین بولدک و تورخم و 782 نفر از کشور های اروپایی و سایر کشور ها از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به وطن عودت نموده است که بخشی از آنها توسط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند .

مجموع عودت کنندگان داری مدرک در سال 2019  از ایران و پاکستان به 3669 نفر بصورت اجباری و 112234 نفر بصورت داوطلب عودت نموده اند . مجموع کل عودت کنندگان از سال 2002 تا کنون 9902623 نفر می باشند .

بیجاشدگان داخلی :

در جریان (1_20) ماه جون 2019 در حدود 17024 نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محلات اصلی شان بیجاشده اند که اکثر آنها از ولایات ننگرهار ، فراه ، جوزجان ، وردک ، بلخ ، بغلان و تخار می باشند در طی این مدت 12 فامیل به محلات اصلی شان برگشت نموده است و حدود 12433 فامیل از مساعدت های عاجل نهاد های ملی و بین المللی مستفید گردیده اند . بدینصورت مجموع کل بیجاشده گان داخلی در سال 2019 به 346094 نفر می رسد و 57148 نفر نیز در این سال به محلات اصلی شان برگشت نموده است .

 

احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها ازماه مارچ  الی 14 می 2019 ، مطابق 9 حمل الی 24ثور 1398

 

 

عودت کنندگان:

 

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ 2019 در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 59417 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 1025 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2019 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 2687 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 158216 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 165529 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 87395 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎري و 78134 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت داوﻃﻠﺐ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 9830743 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

 

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ 2019 در ﺣﺪود 53536 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از وﻻﯾﺎت ﮐﻨﺮﻫﺎ، ﻓﺎرﯾﺎب، ﻫﻠﻤﻨﺪ، ﺑﻠﺦ، ﻓﺮاه، ﺑﺎدﻏﯿﺲ، ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر، ﮐﻨﺪز و ﺗﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 616 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود 11187 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 282282 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 8281 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها در جریان ماه مارچ 2019 ، مطابق  10  حوت 1397 الی9حمل1398

 

 

   ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

 

           در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرچ 2019 در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 40153 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 1485 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

          ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2019 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 621 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 100865 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و به این ترتیب ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 105087 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 53691 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎري و 51396 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت دواﻃﻠﺐ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 9770301 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

    ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

 

           در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرچ 2019 ﺣﺪود 30681 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از وﻻﯾﺎت ﺗﺨﺎر، ﻓﺮاه، ﻓﺎرﯾﺎب، ﺑﻠﺦ، زاﺑﻞ، ﮐﻨﺪز، ﺧﻮﺳﺖ و داﯾﮑﻨﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 3 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود 6210 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ وبه این ترتیب ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 228746 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 3969 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

احصاییه عودت کنندگان وبی جاشده ها در جریان ماه فبروری 2019، مطابق 12 دلو الی9  حوت 1397

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

            در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻓﺒﺮوري 2019 ، ﺣﺪود 25561 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ، ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 1265 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اند ویکتعداد آﻧﻬﺎ ﺗاز جانب ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

            ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2019 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 182 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 61151 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و به این تر تیب ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ درجریان ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 63449 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 32260 ﻧﻔﺮ طور اﺟﺒﺎري و 31189 ﻧﻔﺮ دواﻃﻠﺐ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

           ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 9728663 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

           در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻓﺒﺮوري 2019 ﺣﺪود 26810 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از وﻻﯾﺎت ﺑﺎدﻏﯿﺲ، ﻫﻠﻤﻨﺪ، ﮐﻨﺪز، ﻓﺎرﯾﺎب، ﻓﺮاه، ﺑﻠﺦ، ﻧﻮرﺳﺘﺎن، ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر، ﺳﺮﭘﻞ و ﮐﻨﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

          در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 557 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪود 8033 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

          به این تر تیب ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 198065 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 3948 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.