سایر اسناد

ماده چهاردم قانون دسترسی به اطلاعات !

بند 2 ماده 14 ، ادارات مکلف اند ، بمنظور حفظ و نگهداشت بهتر اسناد و اطلاعات و بدسترس قرار دادن آن به متقاضیان ، بانک اطلاعات (دیتابیس) را ایجاد نمایند . 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از جمله ارکان مهم قوه اجرائیه و رهبری کنندۀ امور مربوط به مهاجرین ، عودت کنندگان و بیجاشده گان داخلی می باشد ، هدف این وزارت رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهنده گان در کشور های میزبان ، تقویت روند عودت داوطلبانه وپایدار پناهندگان و مهاجرین ، تسهیل روند ادغام مجدد عودت کنندگان ، رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی پس از ختم حالت اضطرار و عرضه خدمات موثر حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .

این وزارت مطابق تشکیل دارای یکهزار 248 نفر کارمند در سه معینیت (مالی و اداری ، پالیسی و پلان و امور پناهندگان ) ، 18 ریاست مرکزی 34 واحد دومی در ولایات و نماینده گی های خارجی می باشد .

فرمان 305 در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور         

جهت مشاهده به جنتری سال 1399 ه ش ، وزارت امور مهاجرین به اینجا کلک نماید

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سال مالی 1397 ، به تاسی از ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و احکام مقام عالی ریاست جمهوری ترتیب گردیده است .

 

برای مطالعه پلان مذکور به (اینجا) کلک نماید .

دیتابیس سیستم معلوماتی عودت کنندگان افغان

پلان سال مالی 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بر اساس نتایج

بودجه منظور شده به تفکیک عادی و انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بابت سال 1397

نوع بودجه                                    بودجه منظور شده به افغانی

عادی                                           326,340,000

انکشافی                                       125,460,000

توحید پلان مالی بودجه عادی و انکشافیث سال مالی 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان :

1-      پلان بودجه مالی (B20)

2-      پلان بودجه مالی (B30)

3-      پلان بودجه مالی (B20)

4-       پلان بودجه مالی (B20)

راپور قطیعه مصارفات بودجه (عادی و انشکافی ) در سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

پلان سال مالی 1396 ادارۀ امور ریاست جمهوری

گزارش سالانه اداره امور در سال 1396 

پلان های وزارت در سال1397های _1398: 

پلان سال مالی 1398وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

خلاصه گزارش کارکرد های سال 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال های 1395 و 1396

بودجه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از بابت سال مالی 1396 : 

وزارت محترم مالیه در بخش بودجه عادی سال مالی 1396 در سه برنامه مبلغ (۲۹۱،۸۸۸،۱۰۰) افغانی بودجه منظور نموده است و همچنان در بخش بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ (2،۷۲۴.۰۱۶) دالر امریکایی معادل مبلغ ۱۸۲،۵۰۹،۰۷۲ افغانی منظور نموده است . 

جدول قرار داد های عقد شده سال مالی 1395 و 1396 

 

گزارش اجراآت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از بابت سال 1395

گزارش ربع اول و دوم سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان 

لست آنعد مهاجرین که به اساس قرعه کشی در سال 1396 عازم بیت الله شریف می شوند .

گزارش اجراآت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از بابت سال 1395

                                معلومات بیشتر عنقریب اضافه می گردد .