د بېځايه شوو، لیږدول شوو او مرسته شوو کورنیو شمېرې

         

                نېټه

بې ځايه شوی کورنۍ

ليږدول شوی کورنۍ

کورنۍ چې مرسته ورسره شوې

د راستنيدونکو شمیر

د اسد څخه د 1400کال تر اخېر پورې

43822

20203

55002

ایران 982,630

پاکستان44,909

د 1401 کال د وری میاشتي څخه تر تلې میاشتي پورې

32818

134871

227839

ټولټال1,027,539 کسان

Download