ریاست امور مهاجرین ولایت کنر 102 فامیل بیجا شده را کمک نمود

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر به همکاری موسسه( IMC) برای (102) فامیل بیجا شده ولسوالی وته پوراین ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 6 اسد سال جاری کمک نقدی مبلغ (257) دالر آمریکایی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.