صد ها خانواده در شماری از ولایات کشور مساعدت شد

anwari_morr
-

652 خانواده عودت کننده اجباری و بیجاشده در ولایات لوگر، سرپل، بغلان و کاپیسا با همکاری نهاد های مدد رسان کمک های نقدی و غیر خوراکی را به تاریخ 15 قوس دریافت نمودند.

کمک های یاد شده به هریک از 372 خانواده در ولایت لوگر مبلغ 14 هزار و 800  افغانی، سه تخته کمپل و یک بسته پوشاک زمستانی شامل 18 قلم کمک سازمان بین المللی مهاجرت، به هریک از 174 خانواده در ولایت سرپل 4 بوجی مواد خوراکه حیوانی، برای هریک از 101 خانواده در ولایت بغلان یک پایه بخاری همراه با وسایل آن و به 5 خانواده در ولایت کاپیسا 87 قلم اجناس مورد ضرورت اعمار باغچه خانگی( گرین حوض) مساعدت  جانب کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان بود که با نظارت و هماهنگی ریاست های امور مهاجرین ولایات یاد شده توزیع شد.