برای ده ها نفر از خانم ها در ولایت بادغیس بسته های زراعتی توزیع شد

sadam_morr
-

آمریت امورمهاجرین ولایت بادغیس از توزیع بسته های زراعتی برای 75 نفر خانم بیجاشده و عودت کننده با همکاری موسسه یک پارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه به تاریخ 26 سنبله خبرداد.

کمک مذکور برای هریک از خانم های یاد شده، یک بسته زراعتی، شامل 16 قلم مواد بود  که بعد از سپری نمودن  دوره آموزشی شش ماهه در بخش پروسس سبزیجات و میوه جات  از جانب نهاد مذکور به آنها توزیع شد.