فارغان کورس حرفوی در ولایت خوست کمک شدند

sadam_morr
-

50 تن از فارغان آموزش های حرفوی در ولایت خوست کمک نقدی دریافت نمودند.
افراد مذکور یک ماه قبل آموزش های حرفوی را در بخش های ترمیم موبایل و موتر سایکل به کمک موسسه پاملرنه فراگرفته بودند وبعد از فراغت، به هریک آنها مبلغ یک هزارو 500 افغانی بخاطر کرایه موتر از جانب نهاد یادشده در حضور داشت نماینده اداره امور مهاجرین آنولایت، به تاریخ 14 جوزا توزیع شد.