بیش از دو هزار نفر مهاجر افغان مقیم ایران، به وطن عودت نمودند

sadam_morr
-

دو هزارو 106 نفر مهاجر افغان، به تاریخ 13 جوزا از ایران به کشور برگشتند.

 به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه ولایت هرات از میان افراد مذکور، 196 نفر ایشان، غرض در یافت کمک به نماینده گی دفتر IOM معرفی شده اند.