بیش ازسه هزار خانواده در شماری از ولایات کمک شدند

sadam_morr
-

سه هزارو 654 خانواده بیجاشده در9 ولایت کشور درهفته گذشته (از تاریخ 6 الی 11) جوزا ازطریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین مساعدت شدند.

برای هر یک از خانواده های مذکور که از اثرجنگ وحوادث طبیعی درولایات ( ننگرهار، هرات ، فاریاب ، خوست ، بامیان ، لوگر ، جوزجان ، بلخ و بدخشان ) بیجاشده بودند ، ادارات امور مهاجرین وعودت کننده گان آن ولایات باهمکاری شماری از سازمان های مدد رسان بین المللی ، بسته های مساعدتی شامل نقدی ، سولر البسه فامیلی را توزیع نموده است.