بیش از هزار تن مهاجر افغان از ایران برگشت نمودند

anwari_morr

یک هزارو 963 تن مهاجر افغان از ایران به تاریخ 7 حمل ازمرز اسلام قلعه برگشت نمودند.
به گفته آمرسرحدی اسلام قلعه از جمله افراد برگشت کننده تعداد 278 تن جهت کمک به دفتر IOM معرفی گردیده که از جانب نهاد مذکور به اشخاص ریفر شده مواد غذایی وغیر غذایی مساعدت گردیده است