24 تن درننگرهار ازکمک های نقدی مستفید شدند

anwari_morr
-

برای 24 تن آسیب پذیر ورد مرزشده درولایت ننگرهاراز جانب موسسات IOM و ACTED به تاریخ 7 حمل کمک های نقدی توزیع شد.
افراد یادشده قبلا توسط اداره مهاجرین ننگرهار شناسایی شده بود.
کمک یادشده به هریک از 5 تن آسیب پذیرمبلغ 26 هزارو 500 افغانی از جانب موسسه DACAR و به 19 تن ردمرزی کشور ایران مبالغ (12 هزارو 400 ، 21 هزارو 400 و 30 هزارو 400 ) افغانی پول نقد از جانب سازمان بین المللی مهاجرت بود که باحضور نماینده اداره مهاجرین توزیع گردید.