کمک نقدی به صد ها خانواده در سمنگان رسانیده شد

anwari_morr
-

برای 650 خانواده در ولایت سمنگان از جانب  موسسه WHH بتاریخ 24 حوت کمک نقدی توزیع گردید.

کمک یادشده  مبلغ 13 هزارو 500 افغانی برای هر خانواده بود که برای خانواده های شناسایی شده در ولسوالی دره صوف بالا توزیع شد.