صد ها خانواده درپروان از کمک های زمستانی مستفید شد

sadam_morr
-

برای 780 خانواده بیجاشده و عودت کننده ولسوالی های سالنگ و سرخ پارسا ولایت پروان بتاریخ 12 دلوکمک زمستانی توزیع شد.

کمک یادشده شامل 200 دالر امریکایی ، 5 تخته کمپل و یک بسته پوشاک زمستانی از جانب موسسه WESTA  برای هر خانواده مستحق بود که درهماهنگی با اداره مهاجرین پروان توزیع شد.