بیش از دو هزار مهاجرافغان از ایران به وطن برگشت نمودند

sadam_morr
-

بر اساس معلومات نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مرز اسلام قلعه ولایت هرات و مرز پل ابریشم ولایت نیمروز، در دو روز گذشته دو هزار و 260 مهاجر افغان از ایران به وطن برگشت کرده اند.

یک هزارو 626 مهاجر افغان به تاریخ 9 ماه دلو از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات 634 مهاجر افغان دیگر که در ایران به سر می بردند، به تاریخ 8 دلو از طریق مرز پل ابریشم ولایت نیمروز وارد کشور شده اند.

در میان این بازگشت کنندگان که به گونه داوطلبانه و اجباری بازگشت کرده اند، 41 خانواده نیز شامل می باشد که تعداد اعضای شان مجموعاً به 166 نفر می رسد.

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین پس از ثبت و سروی بازگشت کنندگان، 20 خانواده و 62 تن بازگشت کنندگان مجرد را جهت دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفی نموده که از سوی آن اداره برای شان بسته های کمکی بشری توزیع شد.