به 35 تن اطفال در جوزجان کمک صورت گرفت

sadam_morr
-

برای 35 تن اطفال بیجاشده خیمه نشین دو محل در ولایت جوزجان از جانب نهاد های خیریه چشم امید و چراغ سبز به تاریخ 9 دلو مواد غذایی و مواد سوخت توزیع گردید.

جریان سروی و شناسایی و توزیع مواد کمکی به اطفال یادشده از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت جوزجان هماهنگی و نظارت گردیده است.

مساعدت مذکور بسته غذایی شامل گوشت، نان خشک و مقداری چوب سوخت از جانب نهاد های خیریه یادشده توزیع شد.