به یکصد خانواده نیازمند در ولایت غور کمک شد

sadam_morr
-

برای یکصد خانواده فقیر و بی بضاعت درولایت غور از طرف وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان بتاریخ  5 دلو مساعدت صورت گرفت.

در جریان این کمک ها که از سوی آمریت امور مهاجرین آن ولایت توزیع شد، بته هر خانواده یک تخته کمپل، دو عدد جمپر و یک جوره موزه زمستانی پس از شناسایی و نیازسنجی در بخش های مختلف آن ولایت توزیع شد.