کمیته ادغام مجدد عودت کنندگان و سیستم ثبت معلو مات عودت کننده های ولایت فاریاب فعال شد

sadam_morr
=

هیأت اعزامی وزارت امور مهاجرین، کمیته ادغام مجدد و استقرار پایدار عودت کنندگان و بیجاشد ها و سیستم ثبت معلو مات ولایت فاریاب را با همکاری دفتر UNHCR به تاریخ اول قوس دوباره فعال نمود.

در مراسمی که به آن مناسبت به اشتراک مسوولین ادارات دولتی و نهاد های همکار در آنولایت دایر شده بود، ملا محمد شعیب رسالت، از فعالیت دوباره کمیته ادغام وسیستم ثبت معلو مات قدر دانی نموده واز ادارات زیربط وموسسات خواست که در همکاری با اداره امور مهاجرین آنولایت در رفع مشکلات عودت کننده ها وبیجا شده ها بطور هماهنگر کار نمایند.

سپس هیأت اعزامی وزارت امور مهاجرین با ارایه پریزینتیشن، اهداف، مسوولیتها و شیوه کار کمیته ای مذکور و سیستم ثبت معلو مات عودت کننده ها را به حاضرین توضیح نمود.