بیش از هزار مهاجرافغان ازایران وپاکستان به وطن برگشت نمود

sadam_morr
محمد اشرف حنیفی

یک هزارو 558 نفر مهاجر،  به تاریخ 13 و14 سرطان  طور اجباری و داوطلبانه ازایران وپاکستان به وطن برگشت نموده اند.

به گفته آمر امور مهاجرین ولایت نیمروز، یک هزارو 457 نفر برگشت کننده، 39 خانواده ، شامل 140  تن همراه با 690 تن افراد مجرد طور جبری و 18 خانواده شامل 67 نفر همراه با 560 تن مجرد  بصورت داوطلب واردکشور شده اند.

منبع افزود که ازآن میان، 25 خانواده شامل 47  مرد و 54 زن وهمچنان 16 تن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفترIOM  معرفی شده اند.

طبق یک خبر دیگر، 101 نفر مهاجر افغان مقیم پاکستان که همه فاقد مدرک بودند، به تاریخ 14 سرطان از طریق مرز سپین بولدک، به کشور عودت نموده اند.