ورکشاپ آموزشی یکروزه تحت عنوان رهنمود نگهداشت درست دندانها دایر گردید

sadam_morr
سید عبدالباسط انصاری
ورکشاپ آموزشی حفظ الصحه دهن و دندانها روز سه شنبه 14 سرطان از سوی وزارت صحت عامه در هماهنگی با آمریت کلینیک صحی وزارت امورمهاجرین با اشتراک رؤسا و کارمندان این وزارت دایر گردید.
در این سیمینار ابتدا قاری محمودشاه مشاور ارشد وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان حفاظت از دهن و دندانها را از نظر دین مقدس اسلام مهم عنوان نموده گفت : دین اسلام هیچگونه تضاد با زنده گی اجتماعی ندارد، همه باید بکوشند تا حفظ الصحه خویش را در مطابقت با فرموده های پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه وسلم مراعات نمایند.
در عین حال تعداد از رؤسای مرکزی وزارت امورمهاجرین نیز تدویر این ورکشاپ را مفید و مؤثر دانسته، ارزش صحت را از منظر دین مقدس اسلام بیان نموده ،همچنان بر حفاظت از دهن و دندانها تاکید کردند.
متعاقبآ داکتر خلیل الله ریحان و داکتر محمداسماعیل کریمی به نماینده گی از وزارت صحت عامه این سیمینار آموزشی را ارایه نمودند.